Egyptské zemědělství

Napsal Felgr Pavel on .

Po celá tisíciletí závisel osud Egypta na rozsahu nilských záplav, které byly oslavovány jako požehnání shůry. Každý rok v červnu (s blížícím se letním slunovratem) začala hladina Nilu stoupat každý den o 4 až 8 centimetrů. V červenci a v srpnu se řeka začala vylévat a v září záplavy kulminovaly. Nilské záplavy fascinovaly Řeky, protože Nil se na rozdíl od řek v Řecku rozvodňoval v létě. Řekové spojovali rozvodnění Nilu s průtržemi mračen na Etiopské vysočině. Největší vliv na každoroční záplavy ale mělo tání sněhu v Habešských horách – zejména přítok Modrý Nil se v tomto období měnil na dravou řeku, která strhávala a odnášela s sebou spoustu zeminy a vegetace.

Obilniny a len

Napsal Felgr Pavel on .

Obilniny a len byly hlavním egyptským přírodním bohatstvím. Pšenice a ječmen představovaly základní složku potravy starověkých Egypťanů, len byl zase surovinou pro prosperující řemeslné odvětví, jehož výrobky se vyvážely do celého starověkého světa. Tyto základní suroviny měly klíčový význam pro egyptskou společnost, ekonomiku i politiku.

Žně, svátek boha Mina

Napsal Felgr Pavel on .

V březnu, prvním měsíci období sucha, se konal velký Minův svátek. Min byl bohem úrodnosti, žní a mužnosti. Zosobňoval ho bílý býk, kterému faraon na počátku žní daroval první pokosený obilný klas. Tento obřad byl pro faraona další příležitostí, jak stvrdit svou moc nad Horním a Dolním Egyptem a poděkovat bohu za to, že mu vdechl svou plodivou sílu. Panovník, "zářící jako vycházející slunce", opouští ve slavnostním oděvu a s modrou korunou chepreš palác. Je usazen na nádherném křesle v nosítkách, která nese dvanáct mužů, vybraných mezi faraonovými syny a význačnými dvorskými hodnostáři.

Jídelníček starověkých Egypťanů

Napsal Felgr Pavel on .

Základem egyptské stravy byl chléb a pivo. Na jídelníček starověkých Egypťanů se podíváme z pohledu prostého venkovana a vyššího hodnostáře. Podíváme se také jak probíhaly velké hostiny na dvoře hodnostářů nebo faraona. Takže - s chutí do toho ...

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Nabídka reklamy