Nejstarší část chrámu v Luxoru tvoří místnosti na jeho jižním konci – budovy na severním konci jsou mladší a patří sem zejména stavby z období 19. dynastie – přesněji stavby postavené Ramessem II. Právě tyto stavby dnes tvoří vstup do celého chrámu – jedná se o První pylon a Velké nádvoří.

První pylon v Luxoru – dílo Ramesse II.

Před Prvním pylonem nechal postavit Ramesse II. dva obelisky – jeden tam stále ještě stojí, je 25 metrů vysoký a váží 254 tun. Druhý obelisk odvezli Francouzi roku 1833 do Paříže a stojí na Place de la Concorde, je 22,5 metru vysoký a váží 227 tun. Architekti umístili oba obelisky na podstavec, který zdobí vytesaní 4 paviáni.

První pylon v Luxoru má věže 24 metrů vysoké a 65 metrů široké. Fasádu Prvního pylonu zdobí reliéf, na kterém je znázorněn Ramesse II. v bitvě u Kadeše s Chetity. Tuto bitvu svedl v pátém roce své vlády. Bohužel fasáda tohoto pylonu je velmi poškozena.

Západní (pravá) věž Prvního pylonu nám na fasádě představuje Ramesse II. při poradě s princi a rádci, poblíž se už řítí do bitvy na válečném voze. Východní (levá) věž pak znázorňuje průběh bitvy, mrtví a ranění nepřátelé leží na zemi. Zárubně brány pak představují Ramesse II. ve společnosti různých božstev.

Brána Prvního pylonu

Před pylonem se krom dvou obelisků nacházely také dvě 7 metrů vysoké sedící sochy Ramesse II. a byly tu také čtyři kráčející sochy Ramesse II. (jedna z nich je nyní v Louvru). Sedící sochy vlevo (na východě) má ve výzdobě podobu královny Nefertari a princezen, které jsou vytesány v mnohem menším měřítku vedle nohou Ramesse II. Obě sedící sochy mají ve výzdobě trůnu božstva Nilu, které k sobě svazují Horní a Dolní Egypt.

První pylon v Luxoru

První pylon v Luxoru