Kušitští králové byli pod nadvládou Egypta dlouhých 800 let. Kolem roku 700 př.n.l. se Egypt z této oblasti stáhl. Časově hovoříme o Třetím přechodném období, kdy v Egyptě vládli libyjští žoldnéři.

Ti založili 22. dynastii (libyjskou dynastii). Jejím zakladatelem byl Šešonk I. Zatímco na severu vládla libyjská dynastie, na jihu Amonovo kněžstvo, ale to se obávalo toho, že jejich kult boha Amona bude zničen.

Potřebovali někoho, kdo by dokázal sjednotit Egypt. Obrátili se na království Kuš, kde v té době vládl král Pianchi.  Tento mladý král byl stoupencem Amona a tak vyrazil podél Nilu do Théb. Libyjské uchvatitele porazil, sjednotil Egypt a založil 25. dynastii.

Kušitští králové – zakladatelé 25. dynastie

Pianchi, zakladatel 25. dynastie

Kušitští králové ovládali tak rozsáhlé území, jaké žádná jiná dynastie před nimi ani po nich. Zakladatel dynastie Pianchi vládl více než 30 let. Jeho hrobka se nachází na pohřebišti El Kurra tak jako hrobky ostatních kušitských králů. Byla to dynastie silných, ale milosrdných vládců. Například nezabíjeli vězně, ale posílali je kopat kanály. To rozhodně nebylo pro starověké krále a faraony typické.

Druhým nejvýznamnější faraonem této dynastie byl Taharka, který zachránil Jeruzalém a Šalamounův chrám před útokem Asyřanů. Tento čin je zaznamenán dokonce ve Starém zákoně. Také Taharka uctíval posvátnou horu Gebel Barkal a dokonce na ní nechal napsat nápis, kde popisuje svoje úspěchy. Ten je viditelný i dnes, ale jsou zde navíc také otvory, které by v takovém nápisu jinak neměly být.  Americký archeolog Dr. Tim Kendall se domnívá, že nápis překrývaly tenké pláty zlata a díky tomu zářil do okolní krajiny. Na konci své vlády nedokázal ale odolávat nájezdům Asyřanů a ti postupně ovládli severní část Egypta až k Thébám.

Psammetik II. – krutá pomsta Kušitům

Dynastie Kušitů netrvala na věky – ač se o to stejně jako jejich předchůdci snažili. V roce 593 př.n.l. se vydal na válečnou výpravu proti království Kuš Psammetik II. Několik let předtím nechal jeden kušitský faraon popravit jeho praděda a tak se Psammetik II. rozhodl pomstít. Rozhodl se zničit všechny sochy faraonů 25. dynastie a odstranil jejich jména ze všech památek.  Aby pomsta byla opravdu dokonalá, nechal jim odsekat z korun posvátnou egyptskou kobru.

Bohužel přepisování historie trvá dodnes. Na budově Egyptského muzea v Káhiře jsou na mramorových deskách všechny slavné dynastie z období starověkého Egypta. Jsou tu všechny – až na jednu. Právě 25. dynastie kušitských faraonů je vynechána.