Dne 16. října 2009 byl zahájen dlouhodobý multidisciplinární výzkum v Súdánu. V druhé polovině října 2009 vyrazila do terénu geoarcheologická expedice. Ta působila v oblasti 6. nilského kataraktu (Sabaloky) asi 70 kilometrů na sever od Chartúmu.

Cílem geoarcheologického projektu bylo získat lepší povědomí o historii Nilu, klimatických změnách v době holocénu a jejich dopadu na krajinu a lidskou společnost.

K dosažení uvedeného cíle se po základní třídenní rekognoskaci terénu výprava rozdělila na geologickou a archeologickou skupinu. Ty nezávisle na sobě pracovaly na splnění vědeckých úkolů expedice. Geologická skupina začistila, zdokumentovala a odebrala vzorky ze čtyř profilů nilskými sedimenty pro celou řadu analýz.

Archeologická skupina podnikla průzkum vybraných úseků po obou březích Nilu, významných z hlediska archeologie, geologie, krajiny a skalního umění, jehož cílem bylo poznat historii wádí jako přítoků Nilu, ověřit model osídlení a využívání zdejší krajiny v různých obdobích minulosti, zjistit distribuci a kontext skalního umění v regionu a odebrat vzorky skalních krust a pouštního laku v souvislosti se skalním uměním.

Více informací o multidisciplinárním výzkumu Českého egyptologického ústavu v Súdánu naleznete na adrese http://sudan.geolab.cz.

Zdroj: Český egyptologický ústav

Tags: