Chrám Ramesse III. v Medínit Habu (Džamet) je typickým příkladem architektury pomalu upadající Nové říše. Následovníci Amenhotepa III., zvláště Ramesse II., měli sklon k zanedbávání čistoty linií a střízlivé výzdoby. Dávali přednost kolosální architektuře, často na pohled přetížené a těžkopádné. Zároveň je třeba připomenout krátké amarnské období, které se úmyslně rozloučilo se starými přístupy a do umění zavedlo do té doby nevídaný realismus. Je pochopitelné, že také amarnské umění ovlivňovalo umělce 19. a 20. dynastie.

Za vlády Ramesse III. se tvary dále prodlužovaly a protahovaly. Na sedmi usiroformních pilířích kolonády, která lemuje první nádvoří chrámu Ramesse III. v Medínit Habu (Džametu), je faraon znázorněn v plisované suknici nebo ve dvorském oděvu, který se velmi blíží skutečné podobě šatu. Tento obraz výrazně kontrastuje s idealizovanými a fixními zobrazeními jeho předchůdců z 18. dynastie.

Chrám Ramesse III. v Medínit Habu na místě menšího chrámu

Zádušní chrám Ramesse III. v Medínit Habu se nachází na místě, na němž se již rozkládal menší chrám. Jeho výstavbu zahájil Amenhotep I., na nějž navázali královna Hatšepsut a Thutmose III. Tento chrám, v němž uctíván karnacký bůh Amon, byl zakomponován do velkolepého chrámového komplexu Ramesse III.

Vlastní zádušní chrám Ramesse III. se nacházel v prostoru dlouhém 320 metrů a širokém 220 metrů, který byl obehnán mohutnou ohradní zdí postavenou z nepálených cihel. Asi osmdesát metrů od hlavního vchodu bylo molo, k němuž po kanálu spojeném s Nilem připlouvaly lodi. Z mola přecházel Ramesse III. se svým doprovodem ke vstupní bráně, která se skládala ze dvou nízkých věží. Za ní následovala tzv. Vysoká brána, impozantní dvoupatrová pevnost s královskými komnatami, jejíž věže sahaly do výšky 22 metrů.

Vysoká brána byla vystavěna podle vzoru migdolů – syrských pevností, které na egyptského panovníka během jeho vojenských tažení tolik zapůsobily. Původně existovala ještě jedno opevněná brána v západní části zdi, která se ale nezachovala. Stejně tak se nezachovalo nic po kolosálních sochách, které se nacházely na kamenných podstavcích u paty obou věží.

Chrám Ramesse III. v Medínit Habu (Džametu)

Nejvýznamnější části komplexu Ramesse III. v Medínit Habu je samotný chrám. Jeho stavba byla inspirována stavbou Ramessea, které nechal vystavět Ramesse II.. Chrám byl přístupný přes dvě nádvoří se sloupořadími z usiroformních sloupů. Zadní části druhého nádvoří se nacházela první sloupová síň a za ní následovaly další dvě. Síněmi se postupně procházelo ke svatostánku – nejutajovanější části chrámu.

První pylon je vysoký 22 metrů a široký 69 metrů a zdoben válečnými výjevy, které zobrazují vítězství Ramesse III. nad mořskými národy. Tohoto vítězství dosáhl v osmém roce své vlády. Do stěny je vytesán projev boha, který chválí krále za jeho úspěšný boj. Reliéfy na stěnách nádvoří oslavují panovníkovi hrdinské činy.

Monumentální reliéfy, které se začaly objevovat za Ramesse II., najdeme i na vnitřních a vnějších stěnách chrámu v Medínit Habu (Džametu). Většina těchto fresek v zapuštěném reliéfu ukazovala egyptskému lidu vítězícího faraona, jenž si je jist svou převahou a silou. Hlavní bylo předvést pohyb, akci, střed armád, válečnou vřavu. Měl být zobrazen chaos symbolizovaný neuspořádaných shlukem nepřátel, kteří byli přemoženi panovníkem, který zastupoval princip maat – řád, pořádek.

Reliéfy, na nichž byla jediná scéna zahlcená mnoha postavami, vyvolávaly intenzivní dojem, který se nikdy předtím nepodařilo zobrazit. Z kamene vystupuje děsivá atmosféra, která se vznášela nad bitevním polem. Tématika vítězství Ramesse III. nad nepřáteli Egypta se objevuje v architektonických a výzdobných detailech v celém chrámu. V symbolické rovině tedy Ramesse III. své nepřátele stále zašlapával a vítězil nad nimi.

Náboženské výjevy v chrámu Ramesse III.

Vítězné bitvy Ramesse III. nejsou jediným tématem velkolepých reliéfních zobrazení. Stejný přístup nalezneme i u náboženských výjevů, zvláště na druhém nádvoří, které se rovněž nazývalo “nádvoří svátků”. Na tomto posvátném místě probíhaly velké výroční oslavy, zejména při příležitosti Sokarova a Minova svátku. Výjevy z oslav Minova svátku zdobí jednu z bočních stěn nádvoří, které zachycují uctívání, procesí s bárkou thébské triády a předstoupení boha Mina před početný dav.