Egypťané věřili, že hieroglyfy obsahují magické významy. V duchovním pojetí náleželo požehnání bohů v posmrtném životě bohatým i chudým, magické pojetí bylo spojeno se spiritualitou a věřilo se, že hieroglyfické symboly obsahují duchovní energii, která se uvolňuje při každém jejich přečtení nebo zapsání. Jednou z možností, jak využít starodávnou magii, jsou hieroglyfické karty. Aktivování vnitřní síly, která se soustředí na význam každého posvátného symbolu, je metoda pochopení dilemat. Podívejme se nyní na jednotlivé symboly z těchto karet podrobněji.

Starověký Egypt

Anch

VÝZNAM: Anch je symbolem věčného života. Na nástěnných malbách v hrobkách je přidržován u nosu faraona, aby mu zajistil pokračování života po smrti (to naznačuje, že starověcí Egypťané považovali nos za zdroj života).
SMYSL: Ve výkladu anch reprezentuje vše, co má velkou cenu a je trvalé. Jakýkoliv vztah nebo situace stojí za vaše úsilí a doporučuje se vytrvalost i přes jakékoliv pochybnosti a nesnáze.
POSELSTVÍ: Anch reprezentuje vše, co má trvalou hodnotu a ochraňuje.
Starověký Egypt

Vedža

VÝZNAM: Starověcí Egypťané používali oheň ke zpracování kovů a z taveného zlata vyráběli krásné šperky. Hieroglyf představuje rozdělávání ohně třením kousků dřeva. Vedža je symbol prosperity, činů k vydělání peněz nebo dosažení materiálního zabezpečení.
SMYSL: Ve výkladu se vedža týká materiálních záležitostí a důležitosti zvažování finančních operací. Varuje před riskováním.
POSELSTVÍ: Snažte se jakékoliv finanční starosti raději řešit než nedělat nic a doufat, že to půjde samo. Doporučuje opatrnost a uspořádání finančních záležitostí.
Starověký Egypt

Seneb

VÝZNAM: První písmeno hieroglyfického znaku slova seneb symbolizuje zdraví. Zdraví a blahobyt byl v hrobkách faraonů zajišťován prostřednictvím tří znaků – anch, vedža a seneb napsaných za jméno faraona. Tento postup mu měl zaručit věčný život, prosperitu a zdraví ve světě, do kterého přichází.
SMYSL: Tento symbol představuje důležitost zdravotních záležitostí. Možná pociťujete stres nebo úzkost a to vás pravděpodobně ovlivňuje jak fyzicky tak mentálně.
POSELSTVÍ: Dávejte na sebe pozor, vyhýbejte se lidem, v jejichž blízkosti se necítíte dobře. Převezměte zodpovědnost za své zdraví a spokojenost pozitivním způsobem.
Starověký Egypt

Člun

VÝZNAM: Jelikož řeka Nil protéká středem Egypta, člun představoval hlavní dopravní prostředek. Nebyl ale důležitý jen pro smrtelníky – sluneční bůh Re plul po obloze také ve člunu.
SMYSL: Hieroglyf pro člun představuje zdolávání překážek a dosažení cíle. Kdykoliv se ve výkladu objeví člun, naznačuje, že prostředkem k dosažení cíle je vynalézavost a přizpůsobivost. Člun slibuje, že ten, kdo je připravený vidět dál za bezprostřední podmínky pro řešení, najde způsob, jak si zajistit úspěch.
POSELSTVÍ: Poselství člunu je rozšířit možnosti a být adaptabilní.
Starověký Egypt

Skarab

VÝZNAM: Skarab byl pro starověké Egypťany symbolem znovuzrození.
SMYSL: Skarab se ve výkladu karet znamená transformaci a znovuzrození. Pokud problémy nebo potíže uzavřely nějaké dveře, slibuje budoucí úspěch a štěstí.
POSELSTVÍ: Pamatujte, že zítra je taky den a že štěstí a úspěch leží v nitru každého z nás. Ať vypadá cokoliv sebechmurněji, vždycky je šance na nový začátek.
Starověký Egypt

Nefer

VÝZNAM: Symbol má podobu loutny, která byla považována za nástroj vyluzující dokonalou směsici formy a harmonie. Proto představovala radost a naplnění. Význam tohoto hieroglyfu je štěstí, krása a dobrý osud.
SMYSL: Naznačuje, že vaší hlavní starostí je vaše štěstí a nezáleží na tom, jestli zdroj tohoto štěstí není právě tím, co ostatní považují za vrcholný úspěch. Vybízí vás k uvolnění niterní radosti a vytvoření své vlastní harmonie.
POSELSTVÍ: Poselství tohoto symbolu je najít každý den něco pozitivního bez ohledu na to, jak se to zdá obtížné nebo jak těžké jsou okolnosti.
Starověký Egypt

Džed

VÝZNAM: Symbol znázorňuje kmen stromu, do kterého Eset ukryla Usirovo mrtvé tělo. Znamená také Usirovu páteř – základní prvek nezbytný k rekonstrukci jeho těla. Při oslavách Usira byl džed obřadně stavěn do vztyčené polohy jako zdroj stability a síly.
SMYSL: Představuje pevné základy a stabilitu – základní podmínky každého úspěchu.
POSELSTVÍ: Všechny plány pro pracovní činy nebo vztahy jsou dobře zakořeněné a s vytrvalostí a trpělivostí přinesou ovoce. Neměli bychom ustupovat protivenstvím a stát si za svým.
Starověký Egypt

Podložka

VÝZNAM: Ve starověkém Egyptě se hlava mumie vždy podkládala podložkou, která ji v rakvi chránila a nadzvedávala. Symbol představuje duchovní smysl stoupání smrtelné duše a má zaručit její triumf nad smrtí těla.
SMYSL: V kartách symbolizuje hledání podpory v nesnázích, které záhy nastanou a upozorňuje, že ve snaze dosáhnout zvoleného cíle bude lepší využít povzbuzení a pomoc jiných než hledat úspěch na vlastní pěst.
POSELSTVÍ: Pokud máte nějaké problémy, impulz k úspěchu přijde z laskavé podpory. Proto nezůstávejte sami, ale vždy hledejte podporu jiných.
Starověký Egypt

Srdce

VÝZNAM: Srdce bylo považováno za sídlo života a zdroj dobrých i špatných myšlenek. Srdce zemřelého vyžadoval speciální ochranu a jeho symbolem je urna používaná k jeho přechování mimo tělo. V posmrtném životě se srdce vážilo proti symbolickému pavímu peru, které zastupovalo pravdu a právo.
SMYSL: Symbolizuje principy a ideály, které jsou možná ohroženy nebo se blíží nebezpečí kompromisu. Znamená nutnost rozhodnout se, co je ve prospěch lásky nebo klidu skutečně důležité.
POSELSTVÍ: Řiďte se svými zásadami, protože ve svém srdci víte, která cesta je správná. Věřte sobě a svému zásadnímu přesvědčení.
Starověký Egypt

Horovo oko

VÝZNAM: Symbol představuje bílé nebo sluneční “oko”, které je možné vidět za letního slunovratu (nejdelší den v roce). Starověcí Egypťané sice letní slunovrat neoslavovali, slunce pro ně bylo nejdůležitějším elementem pro život a růst. V magických pojmech mělo obrovskou moc. Energie levé poloviny mozku (tradičně intelektuální strana spojená se sluncem) je asertivní, prosvěcuje každý kout bytosti svou mocí a světlem a vyhání všechny pochybnosti a netečnost.
SMYSL: Karta s tímto symbolem naznačuje přání a sílu uspět.
POSELSTVÍ: Horovo oko oznamuje, že je potřeba vynaložit nadměrné úsilí, abychom uspěli na zvolené cestě. Ať chcete udělat cokoliv, věřte své síle a schopnostem.
Starověký Egypt

Menat

VÝZNAM: Symbol představuje plodnost, zdárný vývoj a reprodukci spojené mužské a ženské energie. Aspekt plodnosti se netýká pouze člověka, ale také vydatnosti řeky Nilu, která se každoročně rozlévá.
SMYSL: Menat symbolizuje hojnost, růst a dávání. Kdykoliv se tedy objeví v kartách, říká, že máte myslet na rozdávání. Odevzdejte se těm, kdo jsou vám blízcí, kdo mají prospěch z vaší lásky a času. Představuje štědré jednání a oduševnělost.
POSELSTVÍ: Čím budete v přístupu k životu otevřenější a štědřejší, tím víc se vám vše vrátí.
Starověký Egypt

Sup

VÝZNAM: Na každém páru má vyrytý anch života je symbolem Esety a představuje moc a ochranu zemřelých. Když Horův strýc Sutech plánoval synovcovu smrt, Eset pečovala o syna v bažinách a ukázala tak obrovskou sílu mateřské ochrany.
SMYSL: Karta se symbolem supa oznamuje, že je čas postarat se a pečovat o druhé, kdykoliv jsou zranitelní. Péče o druhé je tvůrčí činnost, která přináší velké uspokojení a dává příležitost osobnímu růstu.
POSELSTVÍ: Jeho poselstvím je pečovat a chránit ty, kteří jsou blízko vás a potřebují to.
Starověký Egypt

Zlatý límec

VÝZNAM: Tento zlatý límec byl v den pohřbu pokládán zemřelým kolem krku a měl umožnit duši uniknout z pozemských pout svazujících tělo.
SMYSL: V kartách představuje nezávislost na těch, kteří se pokoušejí potlačit identitu, stejně jako na těch, kteří potřebují materiální zabezpečení. Může to být znamení, že se příliš zabýváte potřebami a problémy druhých a váš život může trpět nedostatkem pozornosti k vlastním potřebám. Proto je třeba být aktivnější a posílit svoji vlastní identitu.
POSELSTVÍ: Naléhá na vás, abyste učinili první krok k nezávislosti a byli neochvějní v osobním životě i v práci. Svou osobnost a svoje potřeby posuňte na čelnější místo.
Starověký Egypt

Žebřík

VÝZNAM: Starověcí Egypťané věřili, že se zemřelí mohou dostat do nebe po žebříku (představovali si podlahu nebes jako pravoúhlou železnou desku podepíranou čtyřmi železnými sloupy, kde zemřelí žijí s bohy). Re stvořil žebřík, aby pomohl svému synovi Usirovi vystoupit na nebesa. Tento symbol naznačuje přechod z materiálního světa do vyšší úrovně vědomí a umožňuje přístup do říše podvědomé duchovní moudrosti.
SMYSL: Pokud se objeví v kartách, důvěřujte inspiraci a intuici a neposlouchejte hlas logiky nebo rad jiných. Následujte své sny (třeba nepodstatné) a pozorně poslouchejte hlas moudrosti vycházející z hloubi duše.
POSELSTVÍ: Následujte vlastní vize a sny a naslouchejte vnitřnímu hlasu.
Starověký Egypt

Šen

VÝZNAM: Šen byl symbolem času – představoval oběžnou dráhu Slunce kolem Země. Amulet se šenem se kladl na mrtvé jako představitel moci slunce a příslib věčného života.
SMYSL: Karta s tímto symbolem říká, že je důležité jít v každodenním životě kupředu a neplýtvat časem na minulá selhání nebo se trápit tím, co přijde v budoucnu.
POSELSTVÍ: Nečekejte na pohádkovou příležitost někdy v budoucnu, ale chopte se vhodného okamžiku a jednejte nyní – čas letí.