fbpx

Egyptská civilizace existovala téměř 3500 let. Je pochopitelné, že ta tak dlouhou dobu tento jazyk a písmo prošel určitým vývojem. Dnes je Egypt většinou lidí spojován pouze s hieroglyfickým písmem, což je ale omyl. Používali se celkem tři typy egyptského písma – hieroglyfy, hieratické písmo a démotické písmo.

První sporadické doklady o hieroglyfickém písmu pocházejí z období 3000 let př.n.l. a poslední nápisy v tomto písmu se datují do 5. století n.l. ale pokud za plnohodnotného nástupce hieroglyfů považujeme koptštinu (jazyk egyptských křesťanů), potom egyptština existovala až do 18. století, kdy přestala být živým jazykem.

Typy egyptského písma – nejsou jen hieroglyfy

Starověký Egypt nepoužíval jen hieroglyfy, současně se používalo i hieratické písmo (kurzívní podoba hieroglyfů s jednodušším zápisem). Toto zjednodušení můžeme přirovnat k rozdílu mezi dnešním velkým tiskacím písmem a písmem psaným rukou. Hieratické písmo se používalo pro administrativní účely a běžné denní záznamy. Písařští učedníci začínali studiem hieratického písma, protože znalost hieroglyfů byla vyhrazena elitě mezi knězi.

V 7. století př.n.l. se objevilo další – démotické písmo. Oproti hieratickému písmu odpovídalo toto písmo i určité vývojové fázi jazyka, která se užívala nejvíce v soukromé korespondenci, ale i v literárních a náboženských textech.

Vývoj hieroglyfů

Pokud je řeč o hieroglyfech, musí se rozlišovat dvě jazykové vrstvy. První se nazývá klasická nebo střední egyptština a odpovídá jazyku používanému v literárních textech z období 12. dynastie. Druhou vrstvou je tzv. novoegyptština – jazyk soukromých dopisů, administrativních a soudních dokumentů, oficiálně používaný od vlády 18. dynastie, kdy jazykovou reformu zavedl Amenhotep IV. – Achnaton.

V období vlády Ptolemaiovců a následné Římské doby se hovoří o ptolemaiovské egyptštině. Vyznačuje se snahou o vytváření nových znaků a seskupování existujících znaků do nových kombinací, které ale byly někdy tak složité, že vyrytý text byl někdy nesrozumitelný. Protože se ale toto písmo používalo jen určitou skupinou kněží, bylo předem odsouzeno k rychlému zániku.

Hieratické a démotické písmo

Hieratické i démotické písmo jsou kurzívní písma, která se čtou většinou zprava doleva. Tento směr obvykle platil i pro hieroglyfy, které se ale podle použitého podkladu nebo autora zápisu mohlo zapisovat také zleva doprava nebo shora dolů, nikdy ale zdola nahoru. Egypťané hieroglyfické znaky vždy důsledně oddělovali. Hieratické písmo mohlo znaky spojovat stejně jako to známe z dnešní latinky. Postupem času doznala pochopitelně grafická podoba tohoto písma určitých změn. Znaky démotického písma neměly mnoho společného ani s hieroglyfy ani s hieratickým písmem. Šlo o zvláštní jazyk a písmo v jednom.