fbpx

Když Alexandr Veliký Makedonský osvobodil Egypt od perské nadvlády, založil na pobřeží Středozemního moře nové hlavní město a nazval ho Alexandrie. Toto město si pak za svoje sídlo zvolili všichni faraoni tzv. Ptolemaiovské dynastie.

Na místě, kde Alexandr Veliký založil v dubnu 331 př.n.l. založil nové hlavní město, stál v období Tutanchamona námořní přístav (to popisuje například v knize Vzestup a pád Alexandrie Justin Pollard) pro obchod s egejskou oblastí. Město bylo vybudováno podle projektu Deinokrata z Rhodu jako typické antické město. Za Alexandra se zde proti ostrovu Faros nacházela malá vesnice Ra-kedet, která se později stala součástí Alexandrie. Alexandr Veliký na svých taženích založil mnoho měst a všechna pojmenoval Alexandrie, ale “egyptská Alexandrie” byla první.

Alexandrie – centrum helénistického světa

Kolem roku 320 př. n. l. se Alexandrie stala hlavním městem starověkého Egypta. Alexandrie se krátce po svém založení stala nejdůležitějším vědeckým, kulturním, obchodním a politickým centrem celého helénistického světa. Na tom má velkou zásluhu zejména Ptolemaios I. a jeho nástupci.

Přispěla k tomu nejen Alexandrova hrobka, ale především slavná Alexandrijská knihovna, maják na ostrově Faru a pochopitelně okázalost a honosnost tohoto města, které neslo velké jméno svého zakladatele. Nemálo k tomu přispělo nepochybně také to, že bez ohledu na řeckou kulturní dominanci byla místem skutečného setkávání nejrůznějších soudobých kulturních a duchovních proudů překračujícího národnostní tradice. Každý faraon Ptolemaiovské dynastie hlavní město stále rozvíjel, protože toto město využívali jako výkladní skříň svého bohatství a slávy. Svého vrcholného rozkvětu dosáhla Alexandrie za vlády Kleopatry VII. a v době následující, kdy počet jejích obyvatel výrazně přesáhl půl milionu.

Bitva u Acita znamenala porážku Marca Antonia a Kleopatry, ale také konec samostatnosti Egypta. Alexandrie se tak dostala pod římskou nadvládu, ale stále byla (hned po Římu) hlavním centrem východního Středomoří.

Úpadek díky politice i živlům

Pozvolný pokles jejího významu přineslo až založení Konstantinopole roku 330. Když západní Krétu v roce 365 postihlo velké zemětřesení, zvedla se vlna tsunami, která Alexandrii zasadila další ničivou ránu. Smolné století pak završilo rozdělení římské říše roku 395 na západní a východní část.

Alexandrie byla součástí východořímské říše a tím do značné části ztratila roli zprostředkovatele obchodu. Dál si ale podržela svůj vliv vědecký a kulturní, a to až do obsazení Araby v roce 643. Arabští vládci přesunuli centrum na území dnešní Káhiry a význam a pozice tohoto někdejšího centra helénistického světa dál upadal.

Alexandrie - starověká mapa