Dareios II. byl perský král z rodu Achaimenovců vládnoucí v letech 423–404 př. n. l. Byl jedním ze sedmnácti levobočků Artaxerxa I. S jeho vládou je spojen úpadek centrální vlády v říši. Dříve než nastoupil na trůn, zastával funkci satrapy Hyrkánie (na jihovýchodním pobřeží Kaspického moře, odpovídající dnešní provincii Golestán). Jeho matkou byla Babylóňanka Kosmartidéné, on sám se původně jmenoval Óchos.

Dareios II. a vzpoury satrapů

Dareios II. nebyl tak silným králem, jako dříve Dareios I. nebo Xerxés I. Za jeho vlády došlo k vzestupu moci eunuchů a u jeho dvora docházelo k častým intrikám. Na území říše docházelo k mnoha vzpourám satrapů. První z nich zorganizoval již na samém počátku Dareiovi vlády Artyfios a zúčastnil se jí i další králův bratr Arsités. Oba byli poraženi vojevůdcem Artasyrem.

Po této vzpouře sice zavládl na krátko relativní klid, ale před rokem 413 př.n.l. se opakoval tentýž scénář. Proti Dareiovi se vzbouřil sardský satrapa Pissuthnés, opírající se hlavně o řecké žoldnéře. Perští vojevůdci ale vzpouru vyřešili tak, že Řeky podplatili a Pissuthna zajali a popravili.

Politika vůči Řekům

Dareios II. podporoval Spartu a především díky perským penězům vyhrála nakonec Sparta peloponnéskou válku. Podpora partikularismu mezi řeckými městskými státy se stala od dob Dareia II. hlavní náplní perské politiky. Perskému králi to umožňovalo vstupovat do sporů jako arbitr a udržovat si prostor k manévrování. Dareios svou politikou docílil toho, že roku Lakedaimoňané uznali svrchovanost říše nad Malou Asií, což bylo pro Achaimenovce životně důležité.

Ke konci vlády Dareia II. vzpory narůstaly. V roce 410 př.n.l. otřásla říší vzpoura v Médii, záhy došlo k násilnostem na královském dvoře. Jejich vyvrcholením byla poprava Dareiova švagra Terituchma a většiny jeho příbuzných.

Dareios II. onemocněl na výpravě proti Karduchům v roce 405 př.n.l. a jeho manželka Parysatis chtěla, aby na trůn usedl její syn Kýros. To se ale nestalo a tak když v roce 404 př.n.l. v Babylonu král Dareios II. zemřel, nastoupil na trůn jeho syn Arsikás pod jménem Artaxerxés II.