fbpx

Manetho je jednou z nejproslulejších postav starověkého Egypta. Byl to velekněz héliopolského kultu původem ze Sebennytu v deltě Nilu a žil ve 3. století př.n.l. Když do Egypta přišli první Ptolemaiovci, potřebovali se s prastarou kulturou seznámit a pochopit ji. Byl to právě Manetho kdo řeckým panovníkům vyprávěl o své zemi.

Zrod nové kultury

Roku 332 př.n.l. dobyl Alexandr Veliký Egypt a zbavil jej nadvlády Peršanů. Egypťané jej vítali jako osvoboditele a Alexandr začal vystupovat jako legitimní následník faraonů, uctíval staroegyptské kulty a přijal egyptský královský protokol. Po jeho smrti obdržel egypt do správy jednomu z jeho generálů – Ptolemaiovi.

Ptolemaios se nechal korunovat faraonem a přijal jméno Ptolemaios I. Sótér (Spasitel) a i když hlavním městem byla Memfida (Mennofer), královský dvůr se usadil v Alexandrii, která se během několika desetiletí stala novým centrem helénského světa. Manetho patřil společně s Řekem Tímotheem mezi nejbližší poradce Ptolemaia I. Sótéra.

Po smrti Ptolemaia I. Sótéra se na trůn dostal Ptolemaios II. Filadelfos (Milující sestru). Aby se vymanil z vlivu stále mocného egyptského kněžstva, svolával egyptské velekněze každý rok na shromáždění a tak si nad nimi uchovával jistou kontrolu.

Egyptský historik Manetho

Než ale mohli noví vládcové Egypta začít upevňovat svou moc, museli nejprve lépe poznat zemi do které přišli. Ptolemaios proto požádal Manetha, znalce hieroglyfického písma, aby pro ně sepsal dějiny Egypta, kde by shrnul události od prvních dynastií až po současnost. Tak vzniklo řecky psané dílo Aegyptiaka, které se ale bohužel do dnešních dní nezachovalo.

I tak ale víme, že to byl právě Manetho, kdo zavedl rozdělení egyptských dějin a vládců do dynastií a vytvořil řecký přepis egyptských jmen vládců. Manetho byl současníkem Ptolemaia I. Sótéra a Ptolemaia II. Filadelfa a byl tedy také současníkem jiného starověkého dějepisce Předního Východu – Berossose. Byl to Mardukův kněz, který přibližně ve stejné době sepsal pro Antiocha I. svá slavná Chaldaika.

Náboženské spisy

Manetho sepsal také pojednání o náboženství, která byla také určená k poučení helénských panovníků. Jedná se o díla Posvátná kniha, O starých zvyklostech a zbožnosti a další. Celkem je Manetho uváděn jako autor osmi knih včetně Aegyptiaky.