Kdo to byl vlastně Mojžíš? Kdy se narodil? Kteří faraoni byli jeho současníky? A co domněnky, že byl vrstevníkem nebo dokonce snad nevlastním bratrem Ramesse II? Jsou oprávněné? Pokud si vezmeme Bibli, pak Egypt se v ní vyskytuje 680x, ale o izraelských národech se hovoří pouze v jednom egyptském textu, který se týká vítězství Merenptaha nad Libyjci.

Mojžíš se narodil v Egyptě

Mojžíš a Desatero příkázáníDnes se předpokládá, že se Mojžíš narodil v Egyptě v jedné semitské rodině (zřejmě z kmene Lévi) a byl vychováván v palácové škole. Cizinci, kteří tehdy žili v Egyptě se často asimilovali s egyptskou společností. Některým bylo poskytnuto vzdělání, aby mohli pracovat ve státní správě nebo se stát diplomaty, kteří zastupují Egypt ve vazalských státech. Někteří z nich obsadili významné posty ve vládě Ramessovců.

Egyptologové v posledních letech díky pokroku vědy mohli na základě nových zjištění zcela vyloučit myšlenku, že by Mojžíš a Ramesse II. byli bratry. Podle bible pracovali Židé na stavbě měst Piramesse a Fiton. Za zakladatele prvního z nich byl pokládán Ramesse II., ale poslední objevy prokázaly, že se stavbou se začalo již za vlády Sethi I. Tento zdánlivý rozpor má snadné vysvětlení – Ramessovci zapojovali své nástupce do vlády tak jako to učinil třeba právě Sethi I. s Ramessem II.

Až po těchto událostech začíná bible vyprávět o Mojžíšovi. Mojžíš se údajně narodil v polovině 13.století př.n.l. – tedy pravděpodobně o několik let později než Ramesse II.  Ramesse II. se dožil 85 nebo 90 let a právě tohoto faraona má bible zřejmě na mysli, když hovoří o smrti panovníka, která ukončila Mojžíšův exil a proto Ramesse II. nemůže být tím panovníkem, který umírá při odchodu Židů z Egypta a za jehož vlády seslal Hospodin na Egypt deset ran. Pravděpodobně šlo tedy o jeho nástupce Merenptaha. Tato skutečnost tedy dostatečně vyvrací teorii, že by byl Mojžíš bratrem Ramesse II.

Mojžíš je jméno egyptského původu, které se do hebrejštiny přepisovalo jako Móšé (“bůh splodil …”). Mělo buď podobu mes jako ve jméně Ramesse (“Re ho zplodil”) nebo podobu mos jako ve jméně Thutmose (“Thovt ho zplodil”).

Nilská legenda

Faraon nařídil, aby všichni chlapci, kteří se narodí Židům žijícím v Egyptě, byli usmrceni. Jedna matka proto vložila svého chlapce do rákosového košíku a položila jej na hladinu Nilu. Miminko nalezla faraonova dcera, která ho adoptovala a dala mu jméno Mojžíš. Chlapcova sestra, která hlídala na břehu, jí navrhla, že by ho měla kojit žena hebrejského původu. Tak se Mojžíš dostal zpět ke své matce. Později byl vychován v paláci spolu s královskými dětmi.

Tato verze, kterou najdeme v bibli i koránu se až příliš podobá bájím babylonským, římským, tibetským a jiným, než aby mohla být pravdivá. Je totiž v rozporu se zvyklostmi tehdejší doby. Bylo naprosto nemyslitelné, aby se královská princezna procházela sama bez doprovodu. Proč by se rozhodla vykoupat v Nilu, kde tehdy žilo příliš krokodýlů? Proč by dávala vůbec přednost řece před jezírky v paláci?