Sekenenre Tao byl jedním z posledních faraonů 17. dynastie. Přesná doba jeho vlády není známa (některé zdroje uvádí cca 3 roky), ale vládl přibližně kolem roku 1560 př. n. l. Stejně jako předchozí faraoni 17. dynastie byl pouze králem Horního Egypta se sídlem v Thébách (Vasetu). Dolní Egypt byl pod nadvládou Hyksósů (v době Sekenenre Taa už cca 100 let).

Během vlády udržoval určitou protiváhu vůči Hyksósům, kteří sídlili v Avaris. I když odváděl Hyksósům povinné daně, setkával se s mnoha vzkazy, příkazy a pokyny, které nechtěl nadále akceptovat. Zachoval se zápis v Papyrusu Sallier 1, kde se popisuje jedna vzájemná korespondence mezi vládcem Hyksósů Apopim a Sekenenre Taem.

Povídka “O sporu mezi Sekenenrea a Apopiho”

…Jednou král Apopi pojal úmysl, poslat králi Sekenenreovi, knížeti jižního města, poselství, které by ho podnítilo k odporu proti němu. I dal si zavolati své vysoké úředníky, své velitele vojska a muže vynikající chytrostí, ale nedovedli sestavit poselství králi Sekenenreovi, jaké si král Apopi přál. Dal si tedy král Apopi zavolat své písaře a své učence. Poklonili se mu a řekli: “Králi, kéž žiješ, jsi zdráv a svěží, náš pane! Řekni, co si přeješ, a my to vykonáme!” Král Apopi jim řekl: “Sestavte mi poselství králi Sekenenreovi, knížeti jižního města, které by ho podnítilo k odporu proti mě!”
Sestavili poselství, jaké si král Apopi přál, a řekli mu: “Pošli posla ke knížeti jižního města, ať mu řekne: “Dej vyklidit Hroší průplav, který jest ve východní čtvrti města, protože ani ve dne, ani v noci nedovolí spánku přijíti na mne; jejich hlas zaléhá do mých uší.” Kníže jižního města ti nebude moci odpovědět na toto poselství ani dobře ani špatně, i pošleš mu druhé poselství: “Budu s tebou bojovati, neboť jsi mi neodpověděl na mé poselství, protože nesloužím žádnému bohu z celé této země kromě Suteha; ty však chceš mě s ním hanebně znepřáteliti, abych se neklaněl žádnému bohu z celé země kromě Amenrea, krále bohu.”
Za čas na to poslal král Apopi knížeti jižního města poselství, které mu napověděli jeho písaři a učenci. Posel krále Apopiho přišel ke knížeti jižního města a byl k němu: “Proč ses vydal na tuto cestu? Jaké poselství přinášíš do jižního města?” Posel krále Apopiho mu odpověděl: “Král Apopi, kéž žije, je zdráv a svěží, posílá ti vzkaz: “Dej vykliditi Hroší průplav, který jest ve východní čtvrti města, protože ani ve dne, ani v noci nedovolí spánku přijíti na mně,jejich hlas zaléhá do mých uší.”…

Sekenenre Tao a potyčky s Hyksósy

Sekenenre tento dopis pochopil jako záminku k rozpoutání války. Došlo k několika vojenským potyčkám s Hyksósy a v některé z nich také zemřel. Dá se tak soudit z hlubokých zranění jeho lebky na mumii, která byla objevena v Dér el-Bahrí. Vojenské střety mezi oběma oblastmi pokračovaly i za vlády jeho syna Kamoseho. Vyhnat Hyksósy dokázal až Ahmose I. (zakladatel 18. dynastie) a s jeho nástupem začíná období Nové říše.

Mumie Senakhtenrea Taa s vyznačenými poraněními lebky

Mumie Senakhtenrea Taa s vyznačenými poraněními lebky

Hrobka: neurčena
Předchůdce: Sebekemsaf II.
Nástupce: Kamose
Doba vlády: 16 let