< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Amenhotep IV. (Achnaton) nechal vybudovat nové hlavní město severovýchodně od Théb (Vasetu) na lokalitě dnes známé jako Tell el-Amarna. Město, které nazval Achetaton mělo sice pouze jepičí život, ale faraon mu věnoval zvláštní pozornost.

Zrod a zánik Achetatonu

Achnaton se rozhodl Achetaton vybudovat na východním břehu Nilu v rozsáhlém přírodním amfiteátru. Z východní strany ho ohraničoval masiv, jehož severní i jižní konec obloukem směřovali téměř až k řece. Území Achetatonu nechal vymezit celkem čtrnácti hraničními stélami a na ně nechal vyrýt hlavní zásady nového kultu boha Atona.

Hraniční stély města Achetatonu

Na prvních třech stélách, které nechal Achnaton vztyčit, se hovoří o založení města. Jedná se o tzv. severní stélu a dvě tzv. jižní stély. Na stélách je uvedeno i datum – rok čtyři, čtvrtý měsíc doby peret (doba rozpuku), čtvrtý den. Jedenáct stél, které byly vztyčeny třináctý den čtvrtého měsíce doby peret šestého roku vlády již přesněji vymezovalo obrysy města. Tři stély byly umístěny na západním břehu Nilu a zbylých osm bylo vytesáno do horského masivu na východní části.

Achnaton osobně spolu se svými architekty navrhl půdorys Achetatonu a určil, kde se bude nacházet jeho palác, jeho hrobka, hrob jeho “úctyhodné královské manželky” Nefertiti a hrob jeho dcery Meritaton. Svůj palác umístil Achnaton podél hlavní třídy Achetatonu, ale do dnešních dnů se zachovaly pouze jeho základy. V paláci se konaly obřadů, ale byl také domovem jeho rodiny. Palác byl dlouhý 270 metrů a vstupovalo se do něj přes nádvoří, jehož stěny měřily 170 metrů a byly obklopeny sochami z křemence a žuly. Tyto sochy představovaly faraona a jeho manželku Nefertiti.

Za oficiální částí paláce se nacházela obrovitá budova tvořená několika sloupovými síněmi. Jedna z nich (bezpochyby se jednalo o korunovační síň) byla podepřena 544 pilíři obdélníkového půdorysu, které nesly strop. Ten byl natřen žlutou barvou, která symbolizovala věčný život a Slunce.

Achnatonův palác

Soukromá rezidence Achnatona byla vystavěna podle vzoru amarnských hodnostářů. Z oficiálního paláce vstupoval faraon se svou ženou do své soukromé rezidence po mostě, který se klenul nad hlavní ulicí a který mírným sklonem klesal ke královským komnatám. Na konci se mostu sestoupil do rozsáhlé zahrady s množstvím stromů, květin, jezírek a fontán.

Domovy dvořanů a různých královských hodnostářů byly vystavěny podle stejného vzoru. Některé ale svou bohatou výzdobou a rozměry vynikaly nad ostatní. To byl příklad Thutmose – hlavního královského sochaře – nebo vezíra Nachta. Jeho dům se rozkládal na ploše více než 880 m2. Tyto domy se vyznačovaly nevídaným přepychem. Nejoblíbenějším materiálem byla žula, alabastr, křemenec, fajáns, zlato a stříbro. Podlahy a stěny byly pokryty malbami, u domu se nacházely rozlehlé zahrady s jezírky.

Achetaton

Achetaton, hlavní město Amenhotepa IV. / Achnatona