fbpx

Když si Thutmose III. zabezpečil týl dobitím několika přístavů ve Foinícii, zahájil ofenzívu proti mitannskému království, kterou později ukončila bitva u Megidda. Přešel Sýrii, dostal se k Eufratu a nakonec porazil nepřítele v bitvě u Megidda (na území dnešního Izraele).

Megiddo, pevnost království Mitanni

V pevnosti Megiddo se soustředila vojska království Mitanni, Kadeše, Kananejci, Syřané a několik dalších menších vládců. Pevnost byla pro obě strany klíčová, protože střežila hlavní obchodní cesty vedoucí na sever.

Thutmose III. – přípravy na bitvu

Egypťané si mohli vybrat jednu ze tří cest. Jedna vedla úzkou soutěskou, kde bylo možné využít moment překvapení, ale byla poněkud náročná na čas. Další dvě cesty vedly otevřenou krajinou – jedna severně a druhá jižně od města. Thutmose III. se po poradě s generály rozhodl pro cestu soutěskou, kterou bez nesnází prošel a zastavil se v Aruně – poslední zastávce před Megiddem. Při volbě další taktiky se Thutmose III. rozhodl obklíčit město z jihu, východu a severozápadu a vytlačit tak nepřítele k horskému hřbetu Karmel.

Obléhání Megidda

Druhý den se rozpoutala bitva u Megidda. Koaliční vojska byla rozmístěna před městem. Útok byl velice rychlý a prudký, Egypťané si s nepřítelem ale brzy poradili a získali mnoho zajatců a velkou kořist. Pevnost však stále odolávala. Začalo obléhání, které trvalo 7 měsíců a během této doby obležení prokázali velké hrdinství. Egypťané kolem města vybudovali mohutnou zeď, aby znemožnili obleženým jakýkoliv pokus o útěk. Nakonec pevnost zachvátil hladomor a velitelé koaličních vojsk i se svými dětmi předstoupili před Thutmose III.. Odevzdali mnoho zlata a stříbra, koně, zlaté a stříbrné vozy a veškerou vojenskou zbroj. Thutmose jim dal najíst a vzal je s sebou do Egypta.

Tímto vítězstvím si Thutmose III. otevřel cestu na sever. Na středomořském pobřeží nechal vybudovat řadu pevností, která zasahovala až na území dnešního Libanonu. Tato obranná linie byla podporována egyptským loďstvem v syrských přístavech.

Bitva u Megidda - model pevnosti Megiddo 1457 př.n.l.

Bitva u Megidda – model pevnosti Megiddo 1457 př.n.l.