Za svítání vzbudil v Memfidě (Mennoferu) Ramesse II. kněz pověřený liturgií, čímž začal obřad jeho nástupu na královský trůn. Než vstoupí Ramesse II. do chrámu, musí projít očišťovacím rituálem, kde kněží s maskami zvířecích hlav symbolizující bohy Hora, Sutecha a Thovta pokropí jeho tělo posvátnou vodou. Tento křest vodou z Nilu mu má dát moc ovládat rozvodnění řeky. Poté ho kněží pomažou olejem, který mu má dodat sílu, oblečou do obřadního oděvu a nazují bílé kožené sandály. Před vybraným publikem je pak představen bohům, kteří ho musejí uznat. Během obřadu položí obětní dary před naa (svatostánky).

Za odříkávání motlitby jsou faraonovi nasazovány koruny jednotlivých provincií a nakonec mu jsou nasazeny dvě hlavní koruny – vysoká bílá koruna Horního Egypta a široká červená koruna Dolního Egypta. Po zasazení do sebe vytvoří dvojitou korunu – pšent. K hrudi si tiskne důtky a berlu – insignie moci nadané božskou silou a konečně usedá na trůn. Kněží, kteří představují bohy Hora a Thovta spojují dvě symbolické rostliny Horního a Dolního Egypta – lotos a papyrus. Ramesse prokáže svou schopnost vládnout Egyptu tím, že čtyřikrát oběhne zdi starobylé memfidské pevnosti, kterou založil legendární první vládce sjednoceného Egypta – Meni.

Nadchází nejslavnostnější okamžik – Ramesse II. je odváděn do nitra chrámu, kde bude uveden na trůn samotným Amonem. Nyní smí pohlédnout na obraz svého otce Amon-Rea, který je nejposvátnějším obrazem v Egyptě.

Ramesse II. je představen bohům

Ramesse II. je představen bohům