fbpx

Kartuš Mentuhotep II.Mentuhotep II. Nebhepetre vládl svému thébskému království čtrnáct let, než vypukla poslední fáze občanské války mezi Hérakleopolí a Thébami Vesetem). O tomto konfliktu nevíme téměř nic, určitou představu nám může zprostředkovat tzv. hrobka bojovníků v Dér el-Bahrí, ležící nedaleko zádušního komplexu Mentuhotepa I.

Nemumifikovaná, v plátně zabalená těla šedesáti vojáků, kteří byli evidentně zabiti v bitvě a poté pohřbeni ve společné hrobce vytesané ve skále, se uchovala vysušením. I přes absenci jakýchkoli balzamovacích postupů se jedná o nejlépe dochovaná těla ze Střední říše. Jelikož byli pohřbeni jako skupina a navíc na dohled od královského hřbitova, lze usuzovat, že zemřeli v obzvláště hrdinském boji, pravděpodobně souvisejícím s válkou proti Hérakleopoli.

Znovusjednocení Egypta

Mentuhotep II.Hérakleopolský vládce Merikare zemřel dříve, než Mentuhotep II. Nebhepetre dorazil do Hérakleopole, a s jeho smrtí se musel zhroutit i hérakleopolský odpor, neboť Merikareův nástupce vládl severnímu království jen několik měsíců. Vítězství Mentuhotepa II. nad posledním hérakleopolským panovníkem mu poskytlo možnost znovu sjednotit Egypt, máme však jen nepřímé zprávy ohledně toho, jak dlouho to trvalo a jak těžké byly tyto boje.

Součástí Mentuhotepova opětovného dobývání Egypta byly i nájezdy do Núbie, která se v posledních fázích Staré říše vrátila pod domácí vládu. V době, kdy Mentuhotepova armáda zaútočila, byly části Núbie kontrolovány nejméně jednou linií místních panovníků. Nápis na stavebním bloku z Dér el-Ballátu, o němž se soudí, že pocházel z jeho doby, se zmiňuje o výpravách do Vavatu (Dolní Núbie). Také víme, že Mentuhotep II. Nebhepetre obsadil vojenskou posádkou pevnost na Elefantině, odkud mohly být jednotky rychleji vysílány na jih.

Kromě zdůrazňování rodokmenu byl strategií Mentuhotepa II., kterou si chtěl vylepšit reputaci u svých současníků i nástupců, program sebezbožštění. Na dvou fragmentech z Gabalénu je popsán jako „syn Hathory“, zatímco v Dendeře a Asuánu si osoboval právo na pokrývku hlavy Amona a Mina a jinde nosil červenou korunu se dvěma pery. V Konossu, poblíž Fílé, se nechal zobrazit v podobě ithyfalického boha Mina.

Terasovitá hrobka Mentuhotepa II.

Tato ikonografie je patrná také v chrámu a terasovité hrobce v Dér el-Bahrí naznačují, že ve svém Domě milionů let chtěl být uctíván jako bůh, což o stovky let předznamenává myšlenky, které se staly ústředním náboženským tématem Nové říše.

Mentuhotep II. Nebhepetre pravděpodobně snížil počet nomarchů – například vládci Asjútu určitě přišli o moc kvůli podporování hérakleopolské strany. Naproti tomu nomarchové z Bení Hasanu a Hermopole si své postavené udrželi, snad jako odměnu za pomoc armádě thébských nomarchů. Vládcové z Naga ed-Dér, Achmímu a Dér el-Gebráwí také ve svých úřadech zůstali. Jednání nomarchů však bylo sledováno úředníky královského dvora, kteří v pravidelných intervalech objížděli zemi.

Další důkaz o návratu silné a jednotné egyptské vlády podávají cesty za hranice Egypta. Jedním ze slavných vůdců výprav v této době byl Chetej, který střežil sinajskou oblast a měl povinnosti rovněž v Asuánu. Henenu, „představený rohu, kopyta, pera a váhy“, byl královým správcem; v rámci jednoho ze svých četných úkolů se vypravil do Libanonu pro cedrové dřevo pro svého pána. Tyto cesty naznačují, že vliv Egypta začínal být znovu uznáván i v zahraničí.

Chrám Mentuhotepa II.

Chrám Mentuhotepa II. v Dér el-Bahrí