Bitva u Thermopyl probíhala současně s námořní bitvou u Artemísia. Byla to pozemní bitva mezi spojenými jednotkami části řeckých městských států a perskou armádou, kterou vedl Xerxés I. Bitva proběhla v září 480 př. n. l. a dala vzniknout mýtu o odvaze 300 Sparťanů.

Většina dochovaných informací pochází od Hérodota. Ten tvrdí, že perský král Dareios I. se toužil Řekům pomstít za prohru v bitvě u Marathónu (490 př. n. l.), která byla součástí řecko-perských válek. Jenže během příprav na nové tažení zemřel a tak úkol připadl na jeho nástupce, kterým byl Xerxés I.

Situace před bitvou

Řekové nebyli jednotní v tom, kde se perské armádě postavit. Sparťané a někteří jejich spojenci údajně chtěli ustoupit až na Peloponés, s čímž ale zásadně nesouhlasili Athéňané. Nakonec se ukázalo, že první obranná linie musí být umístěna už v Thermopylské soutěsce. Ta se nachází asi 120 kilometrů na severozápad od Athén.

Těžko si mohli Řekové zvolit lepší místo k obraně proti tak obrovské armádě, jako byla ta perská. Soutěska měla být na obou koncích široká jen několik desítek metrů. Navíc je toto místo spojeno s životem a smrtí legendárního Hérakla. 

Průběh bitvy u Thermopyl

Perská armáda přitáhla k Thermopylám bez boje, protože řecká města se perskému králi vzdávala bez boje. Peršanům pochopitelně neuniklo, že průsmyk představuje vynikající obranný val. Přesto se ale pokusili o útok s nadějí, že by Řekové mohli zakolísat. nejprve pokusili o útok. Jenže Leónidas odrazil nejen nápor perské pěchoty, ale druhý den bitvy pozdě odpoledne i “Nesmrtelných”, elitní jednotky perských králů. Herodotos popisuje, že Řekové uplatnili taktiku fingovaného ústupu. Po rychlém výpadu vojsko ustoupilo, a když se Nesmrtelní při pronásledování rozptýlili, Sparťané se semkli v nepropustnou falangu. Její útok byl tak drtivý, že Xerxés nařídil ústup, aby nepřišel o nejlepší muže.

Třetí den se Peršanům podařilo, díky zrádci ze strany Řeků, obejít soutěsku a vpadnout do zad řecké armádě a zvítězit. Pro Peršany znamenalo vítězství v bitvě, že cesta směrem na Athény je volná. Řecké loďstvo bojující u Artemísia po zprávě o výsledku bitvy ustoupilo k ostrovu Salamína.

Důsledky bitvy u Thermopyl

Kromě těchto výše zmíněných strategických dopadů však měla bitva i další, neméně významné důsledky.

  • bitva představovala obrovskou vzpruhu pro morálku Řeků
  • v osobě Leónida a jeho mužů jim poskytla vzor, který je dodnes celosvětově chápán jako ztělesnění odvahy
  • několikadenní odpor a těžké ztráty, které Peršané v bitvě utrpěli, též mohly poskytnout Řekům podklady pro určitý pocit nadřazenosti nad jejich perskými nepřáteli
  • Themistoklos získal dostatek času k evakuaci obyvatel Athén
Bitva u Thermopyl