fbpx

Poslední faraon 20.dynastie Ramesse XI. se pokoušel zastavit dlouhodobý politický a ekonomický úpadek starověkého Egypta. Bohužel jeho snaha vyzněla naprázdno. Prakticky již ke konci jeho vlády byl Egypt rozdělen na dvě části, které byly víceméně autonomní. Hranice mezi nimi probíhala přibližně na úrovní Fajjúmské oázy.

Kartuš NesbanebdžedVládu nad severní částí držel Nesbanebdžed, který zde pravděpodobně působil jako vezír a vysoký vojenský velitel za vlády Ramesse XI. a po jeho smrti se oženil s jeho dcerou Tentamon, uzmul si tak královskou titulaturu a stal se tak zakladatelem 21.dynastie. Sídelním městem faraonů této dynastie se stala Tanida, bývalého přístavu města Piramesse. Jižní část Egypta kontroloval Hrihor, velekněz v Amonově chrámu v Karnaku.

Nesbanebdžed x Hrihor

Rozklad egyptského státu zcela nepochybně souvisel se stále větším soustřeďování moci v rukou hodnostářů a někdy i celých rodin. Tito hodnosáři zastávali vysoké administrativní, vojenské i kněžské funkce, které se velmi často stávaly dědičnými. Další příčinou byly velice rozsáhlé přesuny obyvatelstva ve východním Středomoří.

Těmto změnám sice Egypt jako jediný s vypětím všech sil sice odolal, ale neubránil se změnám v etnickém složení obyvatelstva. Už za vlády 19.dynastie, ale zejména za vlády 20.dynastie byla půda v Deltě přidělována Libyjcům, kteří se dostali většinou do Egypta jako váleční zajatci. Ačkoliv se tyto skupiny celkem rychle “egyptianizovali”, zachovávaly si do značné míra původní společenskou strukturu a organizaci.

NesbanebdžedNa západní pomezí delty neustále pronikaly kočovné a polokočovné kmeny, které “libyjský živel” ještě více posilovaly. Další generace libyjských usedlíků se tak stávala klíčovou složkou ve společnosti, navíc žoldnéři libyjského původu se stali na dlouho základní složkou egyptské armády.

Nesbanebdžed a jeho nástupci se v domácí i zahraniční politice pokoušeli navázat na vládu posledních Ramessovců, což dokazují i královské titulatury, které vycházejí z předloh období Nové říše. Zvláštní důraz se kladl na boha Amona a rozhodně ne náhodou nahradili vládci 21.dynastie Suteha (do té doby hlavního boha Tanidy) právě Amonem a dalšími božstvy, která byla spojena s Thébami (Vasetem).