Bitva u Kadeše nepřinesla zásadní zlom ve vztazích mezi Egyptem a Chetitskou říší. Proto bylo třeba situaci stabilizovat jinak. Šest let po bitvě u Kadeše byla podepsána mírová smlouva Ramesse II. s Chetity (první mezinárodní mírová smlouva v dějinách). Byl to zcela nepochybně výrazný diplomatický úspěch, kterému ale předcházela celá řada velice příznivých okolností.

První takovou okolností byla smrt Muvatalliho, který se s Ramessem II. v bitvě u Kadeše utkal. Po ní nastala v chetitské říši dynastická krize – syn Muvatalliho z vedlejšího manželství Urchi-Tešup dokázal této krize využít a zmocnil se trůnu pod jménem Muršili III. čímž upřel Chattušilovi (byl to Muvatalliho bratr) legitimní nárok na trůn.

Rozhodující obrat

Chattušili nakonec získal co mu náleželo a svého proradného synovce poslal do vyhnanství do severní Sýrie. Ale i tady začal být Muršili III. záhy nežádoucí a proto uprchl do Egypta, kde se chtěl uchýlit pod ochranu Ramesse II. Ten si velice dobře uvědomoval, jako cenu pro něho Muršili III. má.

Chattušili III., jehož zemi stále více ohrožovali Asyřané v čele s novým králem Salmanassarem I., si byl vědom toho, že tříštění sil by bylo sebevraždou a proto se rozhodl s jedním ze dvou protivníků uzavřít dohodu. Pro tento krok se mu zdál příhodnější Egypt, který již znal a tak požádal Ramesse II. o vydání Muršiliho a oplátkou navrhl podepsání mírové smlouvy. Ramesse II. souhlasil.

Mírová smlouva Ramesse II. s Chetity se dochovala dodnes

Je téměř neuvěřitelné, že se oba exempláře (jeden v akkadštině a druhý v egyptštině, kopie originálního textu vyrytá do stříbrné tabulky) dochovaly dodnes. Chetitský exemplář s překladem do egyptštiny byl uložen u paty sochy slunečního boha v Héliopoli. Jeho text byl vytesán také do stěn chrámu v Karnaku na jižní straně devátého pylonu. Egyptský exemplář s překladem do akkadštiny byl uložen v chetitském hlavním městě Chattuša u paty chetitského boha Tešupa. B yl přepsán na hliněné tabulky, které v roce 1906 nalezl v Boghazköy (Turecko) Hugo Winckler.

Smlouva je datována do měsíce prosince dvanáctého roku vlády Ramesse II. Začíná oficiálním uznáním Muvatallovy zodpovědnosti za porušení dohody uzavřené mezi Amenhotepem IV. a Muvatallovým předchůdcem Šuppiluliumem. Následuje dohoda obou zemí o neútočení, o vzájemné pomoci v případě napadení třetí zemí a o vydávání politických protivníků. Smlouva zaručuje definitivní mír,  stvrzuje platnost hranic obou zemí (bez přesnější definice).

Aby byla mírová smlouva Ramesse II. s Chetity ještě více potvrzena, oženil se o dvanáct let později (ve třicátém třetím roce vlády) s dcerou Chattušila III. známou pod jménem Maathornefrure. Tuto mimořádnou událost připomíná stéla, jejíž kopie byly vystaveny v Karnaku, v Abú Simbelu a na Elefaantidě. Tato nejstarší mírová smlouva nebyla nikdy porušena!