< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Amenemhet I. byl vezírem za vlády Mentuhotepa IV. a s pomocí některých nomarchů převzal vládu nad Egyptem a založil 12.dynastii. Energický Amenemhet I. dokázal vybudovat silný centralizovaný stát a Egypt tak prožíval další období rozkvětu.

Na strategickém místě poblíž oázy Fajúm založil nové hlavní město, které pojmenoval Ictauej. Město se nacházelo pravděpodobně poblíž dnešního Lištu. Théby (Vaset) sice zatím zůstaly střediskem kultu Amona, ale za vlády 12.dynastie postupně ztrácely svůj význam a naopak do popředí se dostávaly Memfis (Mennofer) a Héliopolis. V Lištu stojí také pyramida Amenemheta I.

Amenemhet I. posílil obranu Egypta

Amenemhet I. zreorganizoval státní správu, založil nový administrativní aparát a posílil obranu Egypta zvenčí i zevnitř. Na východních hranicích Dolního Egypta dal vybudovat tzv. “Královu zeď” – systém pevností. Podobný systém nechal také vybudovat i na jižních hranicích říše, ty se za jeho vlády posunuly až ke druhému kataraktu. Se sousedními panovníky se později pokoušel udržovat přátelské styky. Znovu zahájil těžbu v dolech na Sinaji a v Núbii. U karavanních cest nechával hloubit studny, jejich bezpečí zajišťoval vojenskými hlídkami. Také podporoval rozvoj plavby po Nilu.

Amenemhet I. provedl také velké změny v zemědělství. Znovu zavedl ústřední řízení zavlažovacích prací, nechal vybudovat nové zavodňovací kanály a povedlo se mu rozšířit plochu, kterou bylo možno použit k osevu. Egypt se za jeho vlády stal prosperující zemí a mnoho egyptologů proto považuje Amenemheta I. za samotného zakladatele Střední říše.

Během vlády Amenemheta I. došlo také k několika stinnějším věcem. Zvýšilo se postavení hmotné vrstvy obyvatelstva, lidové masy měly naopak zavedením pevné ústřední vlády obnoveno jejich dřívější bezprávné postavení. Některé jeho reformy nebyly dovedeny k úspěšnému konci.

Institut spoluvládce

Amenemhet I. jako první faraon zavedl velmi prozřetelně instituci spoluvládce, aby se tak předešlo sporům o následnictví trůnu. To se ukázalo jako správné rozhodnutí poměrně záhy – padl za oběť spiknutí, které mělo kořeny v jeho harému a na trůn usedl jeho spoluvládce Senusret I. Amenemhet I. byl pohřben v hrobce ve tvaru pyramidy, kterou si nechal postavit u Lištu a na stejném místě si nechali postavit hrobky i další vládci této dynastie.

Kartuš Amenemheta I.

Hrobka: pyramida Amenemheta I.
Předchůdce: Mentuhotep IV.
Nástupce: Senusret I.
Doba vlády: 29 let

Manželka: Neferitacene (matka Senusreta I.)