Kartuš HaremhebHaremheb pocházel z urozené rodiny z Hutnesut – bývalé Alabastronpolis (dnes Kóm el-Ahmar Sauris), města uctívajícího boha Hora.

Haremheb – od vojáka po generála

Celou svou kariéru spojil s armádou. Generálem byl již za vlády Amenhotepa IV. – Achnatona. Tehdy, možná z vypočítavosti, přijal jeho myšlenky, což mu ale později nebránilo v podpoře Amonova kněžstva a být loajální mladému faraonovi. V Thébách (Vasetu) se těšil popularitě, která neměla u jiných velitelů obdoby. Haremheb byl vynikající taktik a vojáci ho milovali. Ve svém okolí dokázal Haremheb vzbudit úctu i bázeň. Po boku mladého Tutanchamona podnikl výpravu do Palestiny s cílem posílit ochranu egyptských hranic, které ohrožovali Chetité.

Když Tutanchamon nečekaně ve dvaceti letech zemřel, začala se řešit otázka nástupnictví.  Haremheb – ač již mocný představitel Egypta – přenechal trůn veleknězi Ajemu. Ten býval Achnatonovým ministrem a velitelem vozby. Právě Aje řídil Tutanchamonův pohřeb včetně obřadu ” Otevírání úst”, který byl vyhrazen pro dědice trůnu.

Haremheb se za Ajovy vlády projevil jako velký diplomat a když Aje zemřel, byla jeho pověst taková, že nikdo nemohl zpochybnit jeho nárok na trůn. Stal se tedy novým egyptským faraonem a ukončil tak dlouhé panování potomků Ahmose I. Psal se rok 1318 př.n.l.

Faraon Haremheb – Achnatonovo jméno musí být zapomenuto

HaremhebNávrat k Amonově kultu začal na popud Ajeho už mladý Tutanchamon. Ten podepsal výnos, kterým nařizoval obnovení kultů a pranýřoval poblouznění svého předchůdce. Haremheb šel ještě dál – počátek své vlády datoval smrtí Amenhotepa III. a celé amarnské období vlády Achnatona, Smenchkarea, Tutanchamona a Ajeho mělo být zapomenuto a navždy vymazáno z paměti. Achetaton – prokleté město – nechal srovnat se zemí, Achnatovo jméno nechal stesat ze všech chrámů a staveb a svým jménem přepisoval dokonce i jméno Tutanchamona.

Během své vlády, která trvala 27 let, se Haremheb snažil posílit nastolený řád a byl také velkým stavitelem. Vděčíme mu za rozšíření Ajova chrámu v Medinit Habu, za stavby v Memfidě (Mennoferu) (jeho oblíbeném městě) i za stavby v Karnaku, kde začal s budováním sloupové síně a vztyčil 9. a 10. pylon na jihu a 2. pylon na západě. Kromě hrobky v Sakkáře si nechal vybudovat také hrobku v Údolí králů.

Ve snaze zamezit korupci a zneužívání moci úředníky zavedl institut soudce a regionálních soudů. V Horním a Dolním Egyptě nastolil rozdílné právní systémy, které svěřil dvěma vezírům. Ti podléhali přímo jemu. Reorganizací prošla také armáda, která tvořila dva okrsky – jeden na jihu a druhý na severu. Zemřel v roce 1292 př.n.l.

Kartuš faraona Haremheba

Hrobka: KV57 v Údolí králů
Předchůdce: Aje
Nástupce: Ramesse I.
Doba vlády: 30 let

Manželky: Amenije ref; Mutnedžemet (pravděpodobně dcera Aje)