fbpx

Poslední velký panovník 26.dynastie Ahmose II. je právem pokládán za velkého přítele Řeků. Přispěl velmi významnou částkou k obnově Apollónovy svatyně v Delfách. Jedna z jeho manželek pocházel z Kyréné – ale přesto usiloval o kontrolu řeckého vlivu v Egyptě.

Veškerý obchod s Řeckem převedl do nově založené kolonie Naukratidy v západní deltě. Řecké žoldnéře v egyptském vojsku soustředil do jedné posádky v Memfidě (Mennoferu). Toto oddělení Řeků od místních obyvatel mělo zabránit třenicím, které by mohl vyvolávat odlišný způsob života obou komunit.

Díky hospodářskému rozkvětu mohl vést aktivní zahraniční politiku. Ahmose II. udržoval přátelské styky s mnoha řeckými státy, uzavřel spojenectví se samoským tyranem Polykleitem a dokonce se mu podařilo získat alespoň částečnou kontrolu nad Kyprem.

Dobré vztahy s Řeckem byly sice dobré pokud jde o hospodářství, ale … Ke konci své vlády se už ale musel připravovat na obranu. V perské říši vládl zkušený vojevůdce Kambýsés II.  a v ovládnutí Egypta viděl nejen územní rozmach své říše, ale i velké přírodní bohatství. Bylo proto zřejmé, že dřív nebo později se bude muset Egypt a Persie utkat na bitevním poli. Diplomatické řešení nepřicházelo do úvahy, protože dobrovolně se vzdát faraon odmítal.

Když se Peršané odhodlali k rozhodujícímu útoku, stalo se to nejhorší, co se Egyptu mohlo stát. Ahmose II. zemřel a na egyptský trůn usedl mladý Psammetik III. – jako vojevůdce naprosto nezkušený. Všechno směřovalo k rozhodující bitvě u Pelusia a všechny výhody byly na straně Persie.

Ahmose II.

kartuš faraona Ahmose II.

Hrobka: neznámá
Předchůdce: Haibre
Nástupce: Psammetik III.
Doba vlády: 44 let

Manželky: Ladice (původem z Kypru), Tentkheta, (matka Psammitka III.), Nakhtubasterau, Chedebnitjerbone II.